Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce
ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
  • kserokopie świadectw pracy lub służby – oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
  • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
  • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
  • inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (pobierz formularz >>)