Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

Informujemy, iż proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432).

Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych przed 20 kwietnia 2012 roku zastosowanie mają przepisy rozprządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do sób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr  170, poz. 1202, z późn. zm.)

Tekst rozporządzenia / Plik PDF – 1,05 MB >>

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów wskazanych w § 6, ust. 2, pkt 4 tego rozporządzenia. Dokumenty należy składać w komórkach do spraw doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. To właśnie te komórki organizacyjne Policji odpowiedzialne są za prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji.

 

Zasady przystąpienia do testu wiedzy, będącego podstawą do odbycia szkolenia zawodowego podstawowego w zakresie uzupełniającym różnice programowe między treściami objętymi przedmiotowym testem a programem szkolenia zawodowego podstawowego

W związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji policjanci, którzy zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, będą mogli odbyć szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między treściami objętymi przedmiotowym testem, a szkoleniem zawodowym podstawowym.

  1. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 209, poz. 1381):

§ 3 ust 3. Dla policjantów – absolwentów studiów wyższych o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, w ramach których zrealizowano, na podstawie porozumienia z Komendantem Głównym Policji, określony przez niego minimalny zakres treści kształcenia, prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe  w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym, o którym mowa w § 2.

4. Dla policjantów, którzy przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego podstawowego z wynikiem pozytywnym zaliczą test wiedzy obejmujący swoim zakresem określony przez Komendanta Głównego Policji minimalny zakres treści kształcenia, prowadzi się szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między treściami objętymi testem wiedzy a szkoleniem zawodowym podstawowym, o którym mowa w § 2.

II. Policjanci zainteresowani przystąpieniem do testu wiedzy w dniu przyjęcia do służby w Policji składają, we właściwych komórkach kadrowych KWP/KSP, deklarację uczestnictwa w przedmiotowym teście, zgodnie z poniższym wzorem.

Aktualne testy do Policji:
testydopolicji@op.pl
gg: 6775028
tel: 666 194 944